• Home   /  
  • Archive by category "1"

Kahalagahan Ng Pamilya Essay Examples

Thank you guys for the job well done and showing how perfection looks like every time. I got an A on my essay on the American History. My writer was very familiar with different formatting and citation styles. All the resources used were academic in nature, and my teacher was really impressed, so was I.

Cooperation with 99papers.com was even more productive than I’ve expected. Professionalism and excellent communication skills of their writers guarantee the desired result on the time scheduled. Expert assistance on countless disciplines, whether it is book-review for the literature class, chemistry experiments or market analysis. Keep up that brilliant work!

Very analytical and detailed work. My writer delivered as promise, interpreting the latest data tabulation. I got the highest rates on all the economics posts you wrote for me. I could not have passed my course without your help. Kudos! Legitimate and very accommodating with deadlines.

Best customer support service ever! Thank you for the excellent service from ordering to receiving my perfect capstone project. Please say my regards to the writer who helped me with my assignment. He did an extensive job of improving my employment portfolio.

Recently, needed assistance with writing a research paper for my medical project within 5 days, and it’s not the first time when you guys covered my back. Received completed work prior the deadline to go through it; only some minor revisions were needed. It was revised ASAP and your professional team totally ace it. Refer them in a heartbeat!

My brother and I have been using your services throughout this semester and haven't been let down. Last time for my informative paper, your writer created a solid hypothesis and profound research using the most redible journals and reliable peer-review literature. Recommend you to take advantage of their exceptional service too!

Matindi ang pag-atake sa pamilya sa mundo ngayon. Kaya nga napakahalaga ngayon na magkaroon ng patotoo ang mga bata at kabataan tungkol sa kahalagahan ng pamilya sa plano ng Ama sa Langit (tingnan sa Para sa Lakas ng mga Kabataan [2011], 14). Sa pahina 52 ng isyung ito, nagmungkahi si Ann M. Dibb, pangalawang tagapayo sa Young Women general presidency, ng mga paraan na makatutulong sa mga kabataan na magkaroon ng patotoo tungkol sa pamilya.

Halimbawa, isinulat niya, “Kapag binasa ninyo ang paghahayag [tungkol sa pamilya] pansinin ang mga doktrina, payo, babala, at ipinangakong mga pagpapala at ano ang personal na kahulugan nito sa inyo.”

Mga Mungkahi sa Pagtuturo sa mga Kabataan

  • Basahin “Ang Mag-anak: Isang Pagpapahayag sa Mundo” at ang bahagi tungkol sa pamilya na nasa Para sa Lakas ng mga Kabataan. Pag-usapan kung paano maipamumuhay ang mga gabay na ito sa sarili ninyong pamilya. Isiping ibahagi ang inyong patotoo tungkol sa kahalagahan ng pamilya.

  • Isiping magdaos ng family home evening tungkol sa kahalagahan ng pamilya (magandang pagkunan ang paksang “Marriage and Family” sa bagong kurikulum ng kabataan sa lds.org/youth/learn).

  • Bisitahin ang youth.lds.org. Piliin ang “For the Strength of Youth” at pagkatapos “Family” para makahanap ng mga materyal na tutulong sa inyo na mas maunawaan ang doktrina tungkol sa pamilya: mga reperensya sa banal na kasulatan, video (tingnan, halimbawa ang, “Fathers and Sons”), mga Mormon Channel radio program, mga tanong at mga sagot, at mga artikulo, kabilang na ang mensahe ng mga General Authority.

Mga Mungkahi sa Pagtuturo sa mga Bata

Narito ang ilang halimbawa ng mga paraan na malinaw ninyong masusubaybayan ang pag-unlad ng inyong pamilya sa pagtatamo ng mga espirituwal na mithiin:

  • Kumuha ng maliit, malinaw na garapon. Kasama ang inyong mga anak, magtakda ng mga mithiin na posibleng makamtan na magpapalakas sa inyong pamilya, tulad ng pagdaraos ng family home evening tuwing Lunes o pagbabasa ng mga banal na kasulatan bawat araw bilang pamilya. Magpagawa sa inyong mga anak ng label na may nakasulat na mithiin para idikit sa lalagyan. Sa tuwing magagawa ng inyong pamilya ang aktibidad, maglagay sa lalagyan ng isang maliit na bagay tulad ng holen o bead. Kapag puno na ang lalagyan, isiping ipagdiwang ito sa pamamagitan ng pagdaraos ng espesyal na kainan o aktibidad ng pamilya.

  • Magpadrowing sa bawat anak ng isang larawan ng mga miyembro ng pamilya na gumagawa ng isang gawain na gusto ninyong gawin nila, tulad ng pagdarasal ng pamilya o pag-aaral ng mga banal na kasulatan. Idispley ang mga larawan sa lugar na makikita ng lahat. Simulan ang araw na nakaharap ang mga larawan. Kapag nagawa na ng inyong pamilya ang aktibidad na nakalarawan sa papel, itaob ito. Ang mga larawang nakikita o nakaharap pa ay magpapaalala sa inyong pamilya ng inyong mga mithiin at ano ang magagawa ninyo para mapalakas ang inyong pamilya sa araw na iyon. Iharap muli ang mga larawan sa simula ng bawat araw.

    Tulungan din ang inyong mga anak na makita ang mga pagpapala na dumarating sa inyong pamilya sa paggawa ng mga aktibidad na ito. Ang pagtulong sa mga anak na mahiwatigan ang mabuting damdamin na dulot ng pamamalagi ng Espiritu sa inyong tahanan ay nagpapaibayo ng kanilang hangarin na sundin ang mga huwaran ng mabubuting pag-uugali na nagpapalakas sa mga pamilya.

One thought on “Kahalagahan Ng Pamilya Essay Examples

Leave a comment

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *